Privacyverklaring Praktijk Jei

Praktijk Jei voor Psychodynamische Therapie, Coaching & Training, hierna te noemen Jei, is verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Jei respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Jei wil transparant zijn over de soorten gegevens die er verwerkt worden, de doelen voor de verwerking, met wie de gegevens gedeeld worden en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeert Jei je hierover. Heb je over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact op.

Ethische gedragscode Jei

 • Respect
 • Integriteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Professionaliteit

Persoonsgegevens die Jei verwerkt

Jei verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (mogelijk) verwerk:

 • Voor- en achternaam/bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bij mij gevolgde therapie, coaching, training of workshop;
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om mijn dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Jei verwerkt gegevens die nodig zijn voor je behandeling of scholing. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om jouw toestemming door middel van toestemming te geven op de behandelovereenkomst. Deze wordt vooraf een behandeling aan je verzonden. Alle gegevens worden beveiligd opgeslagen, zowel de digitale gegevens als wel de fysieke dossiers. Jei werkt met een speciaal ontworpen software programma voor praktijken, MijnDiad.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik je gegevens nodig heb

Jei verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je optimaal te kunnen behandelen
 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hoe lang Jei je gegevens bewaart

Jei zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers voor zover van toepassing. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten en wordt het conform wettelijke richtlijnen vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd. 

Ik ga met zorgvuldigheid om met je gegevens en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht  (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De praktijk heeft een meldcode.

Delen met anderen

Jei deelt je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jei blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Jei gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Het gebruik van deze site

Jei heeft passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van mijn site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: [email protected] Jei zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Jei neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Alles wat we via WhatsApp, mail of via de berichtenservice op Social Media bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja tegen zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn website www.praktijkjei.nl is niet bedoeld voor rechtstreekse interactie. Ik sla daar geen gegevens op van jou. Je kunt je via mijn website wel inschrijven voor mijn nieuwsbrief en het contactformulier invullen om een vraag te stellen of iets anders met mij te delen. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door en met Transip. Mijn website is goed beveiligd via het SSL-certificaat (groen slotje). De contactgegevens voor mijn nieuwsbrief worden beveiligd bewaard.

Wijzigingen privacy statement

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op mijn website vind je steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop ik je persoonsgegevens verwerk of omga met je rechten als cliënt/student? Neem dan in de eerste instantie contact met mij op. Als we hier dan samen niet uitkomen kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op ww.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Jei, kun je mij als volgt bereiken:

Naam: Claudia Vinkenborg

Straatnaam en nummer: Remmerden 111-A

Postcode en plaats: 3911 TZ  Rhenen

Kamer van Koophandel: 68477406

Telefoonnummer: 06 28 93 28 53

E-mailadres: [email protected]

Het mooiste wat je kunt worden is
jei