Algemene voorwaarden Praktijk Jei

Algemeen

Jei is een praktijk voor Psychodynamische Therapie, Coaching & Training. De therapie, coaching en/of training zal altijd uitgaan van de kwaliteiten en het oplossingsvermogen van de cliënt. Een traject ziet er als volgt uit:

  • Een intake gesprek, welke is gericht op wederzijdse kennismaking, het helder krijgen van je hulpvraag, het geven van een toelichting op mijn werkwijze én het opstellen van een behandelplan. Tijdens dit gesprek kan eveneens bezien worden of er voldoende vertrouwen is om de samenwerking aan te gaan.
  • Daarna volgen één of meerdere consulten waarin je onder mijn begeleiding gaat werken aan het behalen van je doelstelling.
  • Tot slot wordt elk traject afgesloten met een evaluatiegesprek, waarin we de behaalde doelen bespreken en evalueren. Bij lange trajecten kan er ook een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

Bij aanvang van een consult ben je door mij op deze voorwaarden gewezen. Je draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie en/of coaching. Je blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met je gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe je komt als reactie op de therapie.

Jei is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

Jei werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging VBAG.

Wanneer je als cliënt niet tevreden bent over de geboden diensten dan zal ik het op prijs stellen om eerst samen te kijken naar een oplossing. Als dit niet naar tevredenheid van jou verloopt kun je contact opnemen met het secretariaat van de VBAG, de beroepsvereniging waarbij Jei is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met jou opnemen. Het mailadres is: [email protected].

Jei behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.

Jei is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat je onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, dan wel doordat je voor jou bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet hebt verstrekt.

Dossiervorming en geheimhouding

Jei registreert je NAW-gegevens en de behandelingsgegevens in een handmatig dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20  jaren bewaart, waarna zij vernietigd worden.

Jei houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies, trainingen, workshops, consulten en andere relevante documenten, dat op verzoek door jou kan worden ingezien. Op dit dossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Je hebt ten alle tijden recht op inzage in jouw dossier.

Uiteraard houd ik mij als behandelaar aan mijn geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

Wanneer ik in het belang van de hulpverlening van jou het noodzakelijk of gewenst acht contact te hebben met derden (huisarts, verwijzend therapeut), dan zal ik hiervoor schriftelijk toestemming aan je vragen.

Je sluit samen met mij een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door jou te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan jou een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

Je geeft toestemming voor het vastleggen van gegevens in een cliëntendossier ten behoeve van het factureren van de factuur.

Hierbij geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, conform de informatieplicht van de AVG.

Je geeft toestemming aan mij om een kort verslag van de sessie voor eigen gebruik te maken ten behoeve van het verloop van de sessies.

Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door jou persoonlijk. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte of overlijden van bloed of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

Indien je later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien je meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmacht situaties buiten de wil van jezelf om).

Interventies waarvan je hebt kennisgenomen, mogen onder geen beding door jou worden toegepast op anderen. Oefeningen die worden aangeleerd, worden uitsluitend door jezelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het eventueel ter beschikking gestelde materiaal dient alleen door jou gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.

Na afloop van iedere sessie word je in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe jij je voelt. Jei adviseert je over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. Jei aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat je onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

Jei draagt zorg voor de overdracht, na toestemming van jou, voor vervangen bij ziekte of persoonlijke omstandigheden van de therapeut.

Jei behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënt bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht. De algemeen geldende fatsoens- en gedragsnormen worden onderling tussen therapeut en cliënt, als ook onderling tussen cliënten/groepsgenoten gehanteerd.

Waarneming 

Bij langdurige afwezigheid worden de sessies overgenomen door: Henrieke van Dam, Praktijk Emovements, Arnhem. Uiteraard wordt dit vooraf zorgvuldig doorgesproken. 

Facturen

  • De actuele tarieven worden gepubliceerd op de website van de praktijk,praktijkJei.nl/tarieven. Enkel in onderling overleg kan er afgeweken worden van de tarieven.
  • De betaling voor een sessie kun je contant betalen of via de pin, direct na afloop van het consult. De factuur verstuur ik achteraf per mail naar je toe.
  • Indien de betaling via een factuur plaatsvindt, dient deze binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Indien na een herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.
  • Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te maken.

Jei is aangesloten bij de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Je verleent toestemming van deze algemene voorwaarden, door het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Claudia Vinkenborg 

Jei – Praktijk voor Psychodynamische Therapie & Coaching

Pr. Bernhardlaan 30

3901 CC Veenendaal

06 28 93 2853

[email protected] | www.praktijkjei.nl

KvK 68477406 

 

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?

Het mooiste wat je kunt worden is
jei